Datappolitik

PERSONDATAPOLITIK

Når du indsender eller på anden måde afleverer oplysninger til Mindwyre accepterer du, at Mindwyre indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Mindwyre indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere din test, ansøgning og for at levere vores ydelser til dig eller din virksomhed, som for eksempel leverance af test, uddannelse og konsulentydelser.

 

OPBEVARINGSPERIODE

Mindwyre opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter afsluttet ansøgning, ansættelsesforhold eller kundeengagement. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

 

DINE RETTIGHEDER

 Når Mindwyre registrerer oplysninger om dig, har du ret til at,

  •  få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

  • gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted

  • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Mindwyres behandling af dine oplysninger.

 

KONTAKT

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Mindwyres behandling af dine oplysninger skal ske til Mindwyre, Ryvej 18, 2830 Virum

 

COOKIES

Når du bruger mindwyre.com anvender Mindwyre cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer, smartphone eller tablet med henblik på at registrere din adfærd.  

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Mindwyre indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning, test og evt. ansættelse. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens  regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mindwyre er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: awinther@mindwyre.com.

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen er at håndtere dit forløb hos Mindwyre, så du får den bedst mulige ansøgningsproces og ansættelsesvilkår.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.

Databeskyttelseslovens  § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.

 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Mindwyre har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger og foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at tage en test, gennemgå uddannelse og få ansættelse hos os. For langt de fleste vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, uddannelsesoplysninger, joboplysninger og Mindwyre test- og uddannelses-resultater. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

For at understøtte din ansøgning og test kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som testudbydere. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, eksterne konsulenter eller databehandlere.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 

Profildata- Opsigelse af relation, uanset om det er ifm. test, uddannelse eller ansættelse + 3 år

Forsikringssag - Afslutning af sag + 3 år

Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år

Markedsføring - Tilbagetrækning af samtykke

Gæld og ophør af gældsforhold + 3 år

6. Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

 

2  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)